เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน อังคาร ที่ 25 มกราคม 2565    
ประวัติ
 
ประวัติ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่


         เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า ท้องถิ่นตำบลอ้อมใหญ่ และท้องถิ่นบางส่วนของตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาล จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๓  มีนาคม ๒๕๒๔ จัดตั้งสุขาภิบาล อ้อมใหญ่ ” และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๘  ตอนที่ ๙๐ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๒๔ และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล โดยพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 
      เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ มีเนื้อที่ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาประมาณ  ๑๒  ตารางกิโลเมตร  ประกอบไปด้วย ๒ ตำบล ๑๐ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑ - ๘ ตำบลอ้อมใหญ่ หมู่ที่ ๑ และ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ห่างจากตัวอำเภอสามพรานไปทางทิศตะวันออกประมาณ  ๑๒ กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดนครปฐมประมาณ ๓๐ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ  ๒๗ กิโลเมตร มีเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
              ทิ
ศเหนือ        ติดกับ      เทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

              ทิศตะวันออก   ติดกับ      เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
              ทิศตะวันตก     ติดกับ      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 
              ทิศใต้           ติดกับ       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม / แม่น้ำท่าจีน

 
ดาวน์โหลดไฟล์
 
Get the Flash Player to see this player.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดนครปฐม
ITA 2563
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1140561
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :