เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน อังคาร ที่ 25 มกราคม 2565    
โครงสร้างองค์กร
 
คณะผู้บริหาร | สมาชิกสภาเทศบาล | หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักปลัดเทศบาล | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กองคลัง | กองช่าง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองการศึกษา | กองสวัสดิการสังคม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) | โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร)
 
profile
081 371 6671
นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่

 
profile
086 038 6452
รองนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่

 
profile
081 344 4744
รองนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่

 
profile
094 594 6868
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 
profile
081 312 1323
เลขานุการนายกเทศมนตรี

 
profile

............................

 
profile
081 857 0832
ปลัดเทศบาล

 
profile
094 782 9246
รองปลัดเทศบาล

 
profile
081 913 4914
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
profile
099 364 2899
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
profile
062 565 2915
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
profile
081 705 7588
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
profile
081 722 9606
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 
profile
092 821 5533
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 
profile
089 443 4955
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
 
Get the Flash Player to see this player.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดนครปฐม
ITA 2563
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1140558
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :