เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน อาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน 2564    
โครงสร้างองค์กร
 
หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักปลัดเทศบาล | กองวิชาการและแผนงาน | กองคลัง | กองช่าง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองการศึกษา | กองสวัสดิการสังคม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) | โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร)
 
profile
นายชาญขณา แขวงอินทร์
ปลัดเทศบาล

 
profile
ว่าที่ร้อยตรี ณภัทร วรรธกวิมล
รองปลัดเทศบาล

 
profile
นายชาละ แสงอรุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
profile
นายคุณากร ศิลาประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
profile
นางสาว ณัฏฐ์ทิตา ธนาสิริเมธีกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
profile
นางณัฐนฌา จันทร์หอม
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 
profile
นาย เกียรติยศ โชติช่วง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
profile
นางสาวณัฐกานต์ สินธุวัฒน์วิบูล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 
profile
นางสาวธัชกร บุญเลิศ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
 
Get the Flash Player to see this player.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดนครปฐม
ITA 2563
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 976226
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :