คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน พฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561    
โครงสร้างองค์กร
 
คณะผู้บริหาร | สมาชิกสภาเทศบาล | หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักปลัดเทศบาล | กองวิชาการและแผนงาน | กองคลัง | กองช่าง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองการศึกษา | กองสวัสดิการสังคม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) | โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร)
 
profile
ว่าที่ร้อยตรี ณภัทร วรรธกวิมล
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

 
profile
นายกฤษณะ สุมาลย์โรจน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
profile
นางปิยพร ศุภนิมิตศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
profile
นายชาละ แสงอรุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
profile
นายเกียรติยศ โชติช่วง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
profile
นายประยงค์ เพชรยัง
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 
profile
นางสาวพนิดา บุญบำรุง
หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
profile
นางสาวณัฐกานต์ สินธุวัฒน์วิบูลย์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 
 
 
Get the Flash Player to see this player.
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 855978
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :