คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน พฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561    
โครงสร้างองค์กร
 
คณะผู้บริหาร | สมาชิกสภาเทศบาล | หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักปลัดเทศบาล | กองวิชาการและแผนงาน | กองคลัง | กองช่าง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองการศึกษา | กองสวัสดิการสังคม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) | โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร)
 
profile
นายเกียรติยศ โชติช่วง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
profile
นางสาวศรีนุช ปุ๋ยรักษา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 
profile
นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 
profile
นางณัฏฐพัชร์ จันทร์จินดา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 
profile
นายชวลิต จันทร์จินดา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

 
profile
นางชรีรัตน์ นวลมะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 
profile
นายธีรเดช ศรียิ้มนิ่ม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

 
profile
นายล้อมพงศ์ เอมโอษฐ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

 
 
Get the Flash Player to see this player.
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 856002
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :