คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน พฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561    
โครงสร้างองค์กร
 
คณะผู้บริหาร | สมาชิกสภาเทศบาล | หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักปลัดเทศบาล | กองวิชาการและแผนงาน | กองคลัง | กองช่าง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองการศึกษา | กองสวัสดิการสังคม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) | โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร)
 
profile
นายสุธี ทรงสวัสดิ์
ประธานสภาเทศบาล

 
profile
นายชัยศรี ลิ้มรักษา
รองประธานสภาเทศบาล

 
profile
นางสุขวสา ชุนถนอม
สมาชิกสภาเทศบาล

 
profile
นายกิตติพงษ์ เคลือบวัณณรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล

 
profile
นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม
สมาชิกสภาเทศบาล

 
profile
นายภานุพงษ์ คุ้มถนอม
สมาชิกสภาเทศบาล

 
profile
นายสมชาย ธนาภิรักษ์กุล
สมาชิกสภาเทศบาล

 
profile
นายสงคราม คูหา
สมาชิกสภาเทศบาล

 
profile
นางสาวชนิดา กวยรักษา
สมาชิกสภาเทศบาล

 
profile
นายพิศาล ขวัญเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล

 
profile
นายวโรดม กวยรักษา
สมาชิกสภาเทศบาล

 
profile
นางอาภาภัทร รัตนชงค์
สมาชิกสภาเทศบาล

 
 
Get the Flash Player to see this player.
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 855998
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :