เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน อังคาร ที่ 25 มกราคม 2565    
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น new

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง   ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภป.๑) ประจำปี ๒๕๖๕ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภป.๑) ประจำปี ๒๕๖๕ new

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง   ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๕ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๕ new

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง   ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๕ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๕ new

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ new

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง   ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑, ภ.ด.ส.๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑, ภ.ด.ส.๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ new

 
 : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

new

 จดหมายข่าว
กองคลัง เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2565
ภาษีป้าย
- ยื่นแบบภายในเดือน มกราคม 2565 ถึง มีนาคม 2565
- ชำระภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน
- กรณีป้ายใหม่ ยื่นแบบและชำระภาษีภายใน 15 วันนับแต่วันที่ติดตั้งป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- แจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
- ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์2565
- แจ้งราคาประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565
- ชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมิน เดือน เมษายน 2565
**หมายเหตุ
หากภายในเดือน มีนาคม 2565 ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งราคาประเมินสามารถติดต่องานจัดเก็บรายได้ เพื่อขอทราบรายละเอียดราคาประเมินภาษีกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
**** อย่าลืมมาชำระภาษีภายในกำหนดนะคะ****
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
โทร.0-2429-7006-10 ต่อ 113
การชำระภาษี ประจำปี 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

การชำระภาษี ประจำปี 2565 new

 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดนครปฐม
ITA 2563
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1140567
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :