คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน จันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2558    
สาส์นจากนายก
  Get the Flash Player to see this player.
  จังหวัดนครปฐม
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
   
   
   
  จำนวนผู้เยี่ยมชม : 655055
   
     
   
  Design and Develop by Bangkok idea design :