ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
คู่มือ/มาตฐานการปฎิบัตฺิงาน
 ข้อ ๑๓ คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


คู่มือการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการฯ รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


คู่มือการปฏิบัติงาน วิชาการ การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


คู่มือการปฏิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


คู่มือการปฏิบัติราชการ สาธา รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์
 
 
 
 
 
 
 
 


ศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่