ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน
 

กระบวนการให้บริการ

เวลาปฏิบัติงานเดิม

เวลาที่ปรับลด

สำนักปลัด

 

 

รับเรื่องราวร้องทุกข์
-ขั้นตอนการรับเรื่อง
-ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

๑๐ นาที / ราย
แจ้งตอบภายใน ๑๐ วัน

 นาที / ราย
แจ้งตอบภายใน ๗ วัน

ปรึกษาปัญหากฎหมาย / ประนีประนอม

 ชั่วโมง / ราย

 ๓๐ นาที / ราย

สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

๑๐ นาที / ราย

  นาที / ราย

ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

๑๐ วัน / ราย

  ชั่วโมง / ราย

ด้านจัดเก็บรายได้

 

 

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

๑๐ นาที / ราย

  นาที / ราย

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

๑๐ นาที / ราย

  นาที / ราย

การจัดเก็บภาษีป้าย

๑๐ นาที / ราย

  นาที / ราย

การจัดเก็บค่าสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ

 ๑๐ นาที / ราย

  นาที / ราย

การจัดเก็บค่าน้ำประปา

 นาที / ราย

  นาที / ราย

การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย

 นาที / ราย

  นาที / ราย

ส่วนโยธา

 

 

อาคารที่ผู้อนุญาตใช้แบบของกรม
โยธาธิการและผังเมือง

 วัน / ราย

 วัน / ราย

ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร / ขออนุญาตขุดดิน และถมดิน /ขออนุญาตด้านธุรกิจพลังงาน

๑๒ วัน / ราย

 วัน / ราย

ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร

๑๒ วัน / ราย

 วัน / ราย

ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร

๑๒ วัน / ราย

 วัน / ราย

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)
- ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต

๓๐ วัน /ราย

๑๕ วัน / ราย

ร้องเรียนเหตุรำคาญ

๑๐ วัน /ราย

 วัน / ราย

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๑๐ วัน / ราย

 วัน / ราย

เบี้ยยังชีพคนพิการ

๑๐ วัน / ราย

 วัน / ราย

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

๑๐ วัน / ราย

 วัน / ราย

 
 
 
 
 
 
 
 


ศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่